Voorjaarsbijeenkomst en ALV 29 april 2010

Monitoring in de hydrologie

Monitoring is misschien wel de belangrijkse vorm van hydrologische informatievoorziening. Toch wordt er binnen de hydrologische gemeenschap weinig gediscussieerd over de steekproefopzet die aan een monitoringnetwerk ten grondslag ligt. Omdat de provincies dit jaar besluiten nemen over monitoren in de prioritaire TOP-gebieden, hebben de Nederlandse Hydrologische Vereniging, de Provincie Overijssel en Alterra-WUR de handen ineen geslagen en een symposium dag georganiseerd met als thema “Monitoring in de hydrologie”.

Er werden presentaties gehouden in twee verschillende zalen. Deelnemers konden vrij kiezen welke presentatie ze wilden bijwonen. Er werd gediscussieerd naar aanleiding van de volgende presentaties:
- Meerwaarde van hoogfrequente reeksen in de praktijk (Mark Emke, Haskoning);
- Omgaan met meetreeksen van drukopnemers  (Jos von Asmuth, KWR)
- Monitoring voor de Clean Water Act en monitoring voor de KRW (Martin Knotters, Alterra)
- KRW Monitoringprogramma Grondwaterkwaliteit (Esther Wattel, RIVM)
- Monitoring grondwaterstanden beneden peil? (Jan van Bakel, De Bakelse Stroom)
- Meetnetoptimalisatie voor het monitoren van grondwaterstanden (Wiebe Borren, Deltares)
- Steekproefopzetten voor hydrologische monitoring (Dick Brus, Alterra)
- Verdrogingsmonitoring op basis van systeemkennis (Han Runhaar, KWR)

De dag vond plaats op 29 april 2010 te Zwolle, in het bestuurscentrum van de provincie Overijssel.

Na afloop van de voorjaarsbijeenkomst organiseerde de NHV de Algemene Ledenvergadering.

Stukken voor de ALV 2009:
- Notulen ALV 2008;
- Agenda ALV 2009;
- Balans 2009;
- Exploitatie 2009;
- Jaarverslag 2009;
- Verslag secretaris 2009;