Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Aanmelden kan via https://www.stowa.nl/agenda/hoe-verbinden-we-waterkwaliteit-ecologie-en-hydrologie-om-de-doelen-uit-de-kaderrichtlijn

Op 10 oktober gaan hydrologen en ecologen met elkaar in gesprek. Hoe kunnen beide groepen beter samenwerken en wat hebben we van elkaar nodig? Deze bijeenkomst wordt gezamenlijk georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV) en STOWA.

Tijdens deze bijeenkomst willen we stilstaan bij de Europese Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn. Wat speelt er nu en wat betekent dit voor de samenwerking tussen Nederlandse hydrologen en ecologen. Waarom scoort Nederland zo slecht? Hoe werken de beoordelingen? Welke meettechnieken zijn er en wat is nodig? Welke hydrologische data, tools en modellen zijn er en voldoen die? Wat doen we al goed en wat kan er beter? Met deze bijeenkomst combineren het Ministerie van  IenW, STOWA en de NHV de KRW-Rijk-regiodag en de NHV najaarsbijeenkomst om de verbinding te leggen tussen experts uit verschillende vakgebieden.

In het plenaire ochtenddeel komen verschillende thema’s aan bod zoals de KRW Impuls, GWR en wat dit betekent voor waterschap en provincie.

’s Middags wordt in vier parallelle sessie de link gelegd tussen hydrologie en ecologie. Deze sessies hebben de volgende thema’s: Oppervlaktewater Landelijk, Oppervlaktewater Stedelijk, Grondwater, en Metingen. In de sessies – die drie uur duren – komen uiteenlopende aspecten van het thema aan bod. U kunt zich op het aanmeldformulier voor één van deze sessies opgeven. Het gaat om:

1. Oppervlaktewater landelijk gebied. Hierin komen o.a. het LWKM en regionale watersysteemanalyses aan bod.
2. Oppervlaktewater  stedelijk gebied. Hierin komen o.a. de Stresstest waterkwaliteit en de toename van behoeften aan water in stedelijk gebied aan bod.
3. Grondwater. Hierin komen o.a. ‘de basis op orde’, grondwaterkwaliteit en het combineren van een grondwatermodel met een veldblik aan bod.
4. Metingen. Hierin komen onder andere e-DNA, EBEO-systemen, non-target screening en uit- en afspoeling van nutriënten aan bod.

Voorlopige sprekers:

  • Karin Sluis (Raad voor de Leefomgeving): RLI-advies ‘Goed Water Goed Geregeld’
  • Egon Ariëns (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat): KRW Impulsregeling: Van beleidsvraag naar middelen
  • Floris Verhagen (RHDHV). KRW grondwater toetsen: Is de basis op orde?
  • Marion Meier (waterschap Noorderzijlvest): Integrale watersysteemanalyse Eelderdiep
  • Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos) en Michelle Talsma (STOWA): Watersysteemanalyses en waterbalansen
  • Mark Bruinsma (Rijkswaterstaat) en Christa Groshart (IenW): Ontwikkeling landelijk waterkwaliteitsinstrumentarium (LWKM) en toepassing LWKM voor tussenevaluatie KRW
  • Bram de Vries (Nelen Schuurmans): Meer inzicht in de waterkwaliteit in de stad: ‘track and trace/waterkwaliteits-ontwikkeling in de 3Di-modelleersoftware