Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: 0 Niet ledenprijs: 0

Presentatie Nanco Dolman

Presentatie Ingrid Jensen

Presentatie Rineke Hulsman

De opname van de webinar is terug te kijken via deze link.

Op donderdag 4 april 2024 van 15-17 uur zal onze volgende NHV-webinar online plaatsvinden, genaamd ‘Dorstige Steden’. Er zullen drie sprekers aanwezig zijn om te vertellen over klimaatadaptatie en watervraag in het stedelijk gebied, waarna er nog genoeg tijd is voor vragen. Via de website kun je je aanmelden, waarna je een Teams-link zult ontvangen om deze informatieve, leuke en interactieve middag bij te wonen!

De eerste spreker is Nanco Dolman. Hij is expert bij Deltares en zet zich in om de gebouwde leefomgeving waterrobuust, leefbaar, gezond en klimaatadaptief te maken. Hij ziet dat door stedelijke groei, toenemend gebruik van hulpbronnen en de gevolgen van klimaatverandering het overstromingsrisico in veel steden toeneemt en zoet water schaarser wordt. In zijn projecten is water zowel de uitdaging als de oplossing. Daarbij koppelt hij het liefst regeneratieve of natuurpositieve oplossingen aan adaptatiemaatregelen.

Nanco zal in het eerste uur vertellen over het NWA-programma “Droogte in de gebouwde omgeving (DroBE)” dat in 2023 is gestart. Het doel van het project is het ontwikkelen van kennis- en handelingsperspectieven bij droogte voor gemeenten en betrokken professionals om te komen tot een klimaatbestendige leefomgeving. Op dit moment wordt het onderzoeksvoorstel uitgewerkt in twee fasen. In fase 1 zijn drie deelvoorstellen geselecteerd m.b.t. (1) waterkwaliteit in de stedelijke waterbalans, (2) waterbehoefte droogtebestendige stad, en (3) bomen tegen droogte en hitte. In fase 2 worden deze gecombineerd tot een groot voorstel onder de naam “Thirsty Cities”. In dit landelijke onderzoeksproject zijn naast onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten ook verschillende gemeenten (en waterschappen) betrokken als stedelijke gebruiksscenario’s o.b.v. representatieve hydrologische typologieën.

In het tweede uur zullen Ingrid Jensen en Rineke Hulsman gezamenlijk spreken. Zij zijn beiden hydrologen bij Royal Haskoning DHV, waarbij de focus van Ingrid ligt op grondwater en bij Rineke op oppervlaktewater. Zij werken o.a. aan projecten in het stedelijk gebied waar droogte en watervraag een grote rol spelen, en waar vragen zoals : ‘Hoe werken de gevolgen van klimaatadaptiemaatregelen door op de grondwaterstanden en de watervraag?’ en ‘Is er voldoende water beschikbaar?’ centraal staan.

Ingrid en Rineke zullen samen vertellen over het model STUW (=STedelijke Uniforme Waterbalans), waarbij Ingrid zal ingaan op de STUW zelf en Rinkele zal vertellen over het project waarin ze STUW hebben toegepast. Zo zijn in opdracht van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uniforme waterbalansen opgesteld voor het stedelijk gebied waarmee op basis van algemene karakteristieken, zoals het bodemtype en het type stedelijk gebied, inzicht verkregen kan worden in de watervraag en het effect van klimaatverandering en klimaatadaptatiemaatregelen hierop. Dit geeft gemeenten en waterschappen inzicht in de huidige én de toekomstige watervraag. Voor Rijnland, Delfland, en de gemeentes Leiden en Den Haag is de STUW toegepast en is de uniformiteit losgelaten. De eigenschappen op buurtniveau zijn toegekend aan het waterbalansmodel op basis van openbaar beschikbare data. Hiermee zijn klimaatverandering en adaptatiemaatregelen doorgerekend. Voor een aantal buurten in Leiden en Den Haag zijn ook de effecten van de losse maatregelen in beeld gebracht.