Door de jaren heen heeft de NHV heel wat publicaties uitgebracht, de zogenaamde NHV-specials.

Isotopen in de hydrologie (NHV-special nr. 1)
Het boekje Isotopen in de hydrologie is een verslag van een op 19 november 1992 gehouden bijeenkomst bij het centrum voor Isotopenonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Modelkalibratie – Het automatisch ijken van grondwatermodellen (NHV-special nr. 2)

Water in the Netherlands (1998) (NHV-special nr. 3)
Water in the Netherlands (uitgave 1998) is in herdruk en voorzien van nieuwe redactie opnieuw uitgegeven in 2004, zie NHV-special nr. 6.

Moderne modelkalibratie in de praktijk (NHV-special nr. 4)
Dit boekje bevat een bundel van lezingen die op 7 maart 2001 zijn gehouden tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging. Het boekje gaat nader in op de verschillende technieken met betrekking tot de automatische kalibratie van grondwatermodellen en is een vervolg op de lezingendag gehouden in 1996.

Hydrologische woordenlijst (NHV-special nr. 5)
De Hydrologische woordenlijst 2002 is integraal opgenomen in Aquo-lex. Aquo-lex is het door de InformatieDesk standaarden Water (IDsW) opgezette en onderhouden woordenboek. Hierin zijn zo’n 4.000 begrippen opgenomen die direct of indirect met het waterbeheer te maken hebben. Bovenstaande heeft tot gevolg dat het “bekende”boekje niet meer geleverd kan worden en wij voortaan aangewezen zijn op de digitale versie via Aquo-lex. Via deze link kan de versie Hydrologische woordenlijst 1986 (het gele boekje) worden geraadpleegd.

Water in the Netherlands (2004) (NHV-special nr. 6)
Water in the Netherlands (uitgave 2004) is opnieuw en in een herziene versie verschenen. Ten opzichte van de uitgave van 1998 is deze versie geheel bijgewerkt, zowel redactioneel als aangevuld met de kennis tm 2004. Water in the Netherlands bevat 132 pagina’s, is geschreven in het Engels en bevat voornamelijk kleurenafbeeldingen. Voor de waterwereld kan het boekje heel goed als relatiegeschenk kado gedaan worden!

Verzilting in Nederland (NHV-special nr. 7)
Op 30 november 2004 organiseerde de Nederlandse Hydrologische Vereniging een Verziltingsdag om het actuele thema Verzilting bij de leden onder de aandacht te brengen. Er werden 7 presentaties gehouden waarbij het karteren, meten en modelleren van verzilting van het oppervlaktewater en grondwater in Nederland aan bod kwamen. Zes presentaties zijn verder uitgewerkt tot een artikel en in de NHV-special ‘Verzilting in Nederland’ gebundeld.

Verdamping in de Hydrologie (NHV-special nr. 8)
We hebben in 2015 de NHV-Special ‘Verdamping in de Hydrologie’ geschreven, met inbreng van diverse materiedeskundigen (NHV Special 8, 2015). De special kan gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden, door onderzoekers, beleidsmakers en zij die werken in en aan waterbeheer, strategisch en operationeel.
De special is bedoeld voor praktiserende hydrologen. De tekst gaat in op theoretische aspecten van verdamping, formules waarmee verdamping kan worden berekend, het meten van de werkelijke verdamping, de manier waarop in hydrologische modellen omgegaan wordt met verdamping en toepassing van remote sensing technieken.
Met steun van STOWA heeft de NHV een special weten te maken, die inzicht en overzicht verschaft.