Vennen zijn relatiefgeïsoleerde oppervlaktewateren in zandgebieden die vooral gevoed worden door regenwater. De dynamiek van het venpeil wordt mede bepaald door de mate van toestroming van en naar het grondwater. Deze toestroming is op zijn beurt weer van invloed op de chemische samenstelling van het venwater. Verschillen in de soortensamenstelling tussen vennen hangen nauw samen met de venpeildynamiek en chemische waterkwaliteit. Zo worden pH-gebufferde omstandigheden met zeldzame plantensoorten als Waterlobelia en Oeverkruid hoofdzakelijk gevonden in vennen die worden gevoed door basenrijk en schoon grondwater. Informatie over de dynamiek van het venpeil is dus van belang om de ecologie van vennen te begrijpen. In dit artikel wordt die dynamiek onderzocht met behulp van het PIRFICT-tijdreeksmodel.