Bij veel analyses van stijghoogtereeksen is het van belang te weten of en zo ja hoe, het karakter van die reeks structureel in de tijd verandert. In dit artikel zijn informatieproducten beschreven waarmee een visueel inzicht verkregen kan worden in veranderingen in de tijd alsmede een indicatieve toets of die veranderingen ook significant zijn. Daarbij is zowel het niveau als de spreiding van de stijghoogtereeks in beschouwing genomen. De informatieproducten zijn gebaseerd op eenvoudige en standaard statistische bewerkingen, die zich lenen voor volledige automatisering. In hoeverre een verandering van het niveau of de spreiding als structureel aangemerkt wordt is mede afhankelijk van de beschouwde tijdschaal. De methode is vooral bedoeld om snel inzicht te verkrijgen of een stijghoogtereeks in de loop van de jaren structureel is veranderd en niet voor een gedetailleerde trendanalyse.