Om gevoel te krijgen voor de ernst van de nitraatproblematiek voor de freatische winning op pompstation Vierlingsbeek, zijn er in 1989 en 1995 voorspellingsberekeningen uitgevoerd naar de te verwachten concentraties nitraat en andere mestgerelateerde parameters. In 2006 deed de mogelijkheid zich voor om te evalueren in hoeverre de concentraties op het pompstation zich hebben ontwikkeld conform de voorspellingen. Zoals meestal zijn sommige dingen goed en andere dingen minder goed gegaan. De
nitraatconcentratie houdt zich qua orde van grootte vrij goed aan het voorspelde lijntje, sulfaat en calcium opvallend goed. Voorspelde ontwikkelingen lijken echter trager op te treden dan de berekening voorzag. Daarnaast is er nog geen enkel signaal dat de pyrietbuffer in de bodem opraakt. Het succes van de berekeningen is vooral dat de verwachtingen uit de jaren tachtig ten aanzien van nitraat konden worden bijgesteld, waardoor het beheer op en rond het pompstation beter op de werkelijkheid kon worden afgestemd. Opmerkelijk is dat het feitelijke probleem van overbemesting en pyriet (namelijk normoverschrijding voor nikkel, dat vrijkomt bij de afbraak van pyriet) in de voorspellingsberekeningen helemaal niet aan de orde is geweest.