Bestrijding van grondwateroverlast in stedelijk gebied vindt in veel gevallen plaats door
middel van ontwatering en daarmee gepaard gaande verlaging van de grondwaterspiegel.
Dit laatste is ongewenst met het oog op de bijdrage aan verdroging. Men zal daarom een
ontwateringssysteem bij voorkeur zo ontwerpen, dat aan de ontwateringseisen die voortvloeien
uit de bestemming van het gebied wordt voldaan, zonder dat meer water wordt afgevoerd
dan strikt noodzakelijk is. Verhoging van de ontwateringsbasis is daarbij een voor de hand liggende mogelijkheid. Dit leidt behalve tot een hogere gemiddelde grondwaterstand echter ook tot verminderde (grondwaterlberging en daardoor tot een toename van de ereiste ontwateringscapaciteit. In veel gevallen zal zo de afstand tussen de ontwateringsmiddelen onaanvaardbaar klein worden. Een alternatief is een automatisch gereguleerd ontwateringssysteem met diepe (tijdelijke) ontwateringsbasis, dat alleen werkt als er grondwater moet worden afgevoerd en zichzelf uitschakelt als dat niet nodig is.