In Amsterdam is in verschillende parken sprake van wateroverlast. Dit heeft onder meer ontworteling van bonten en onbegaanbaarheid van paden tijdens natte perioden tot gevolg. De wateroverlast is te wijten aan de lage ligging van deparken ten opzichte van de omgeving, de hoge grondwaterstanden en slecht doorlatende ondergrond alsmede de (ongelUke) zettingen. Mogelijke oplossingen om wateroverlast tegen te gaan zGn het ophogen van het maaiveld (wordt reeds toegepast) en/of het instellen van lagere peilen in de vcvers van de parken. Beide oplossingen gaan gepaard met extra zetting waardoor het park ten opzichte van zyn omgeving steeds dieper wegzakt. Bovendien treden er bij laatstgenoemde maatregel, die het meest snel en goedkoop is uit te voeren, grondwaterstandsverlagingen in de omgeving op. Dit kan voor de funderingen van aan het park grenzende woningen desastreuze gevolgen hebben.