In toenemende mate worden hydrologische modellen ingezet om vraagstukken op te lossen die betrekking hebben op de dynamiek van het topsysteem. Een nauwkeurige schematisatie en parametrisatie van de modellaag die het freatische systeem beschrijft is daarbij cruciaal. Echter vaak ontbreken, met name in Holoceen-Nederland, voldoende meetgegevens om tot een betrouwbare kalibratie en validatie te komen. Het gaat daarbij niet alleen om transmissiviteit en weerstand van deklaag of freatisch pakket, maar ook om drainage- en infiltratieweerstanden van waterlopen. Veelal is het bovenste pakket ‘onderbedeeld’ wat betreft meetpunten en is het eerste watervoerende pakket het eerste pakket met een serieus aantal metingen. In dit artikel laten wij een mogelijke oplossing zien van dit spanningsveld tussen het grote hydrologische belang van het topsysteem in hydrologische modellen enerzijds en het gebrek aan geschikte en voldoende metingen anderzijds. Daartoe beschrijven we een methode waarbij vlakdekkende GxG-schattingen uit karteringen gebruikt worden voor de kalibratie van het nietstationaire hydrologische model van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Provincie Utrecht. Dit model maakt deel uit van HYDROMEDAH.