In veel podzolgronden komt onder de humusinspoelingshorizont (BZh) plaatselijk een ijzerbandje (BZir) voor (figuur 1). De vorming daarvan hangt samen met een specifiek vochtfront dat optreedt als een slecht doorlatende bodemlaag op een goed doorlatende voorkomt. Op sommige kleine, relatief lage plekken, ‘mini-vennetjes: is onder invloed van accumulatie van water en van veengroei het ijzerbandje verplaatst naar de diepere zandondergrond. Daardoor zijn hierin ‘ijzerkuipen’gevormd. Van een aantal grotere vennen is bekend dat ze zijn gemarkeerd door verticale ijzerwanden. In dit artikel gaan we nader in op het ontstaan en de verbreiding van deze ijzerlaagjes en hun invloed op de waterbeweging in de grond.