Veel van de resterende heidegebieden herbergen verrassend grote, natte zones. Deze vormen de restanten van de uitgestrekte hoogveengebieden die kenmerkend waren voor oostelijk Nederland. Zij overleefden dankzij hardnekkig ongunstige condities voor turfwinning en landbouwontwikkeling, hoewel overal het nodige pionierswerk heeft plaatsgevonden. Momenteel worden dergelijke gebieden niet meer direct fysiek bedreigd, maar indirect, door stikstofdepositie, verdroging en klimaatverandering. Op de korte termijn kan alleen de verdroging gericht bestreden worden. Maar ondanks het belang voor de natuurdoelstellingen in Nederland tasten we nog tamelijk in het duister als het gaat om het voorspellen van het hydrologische effect van vernattingsmaatregelen. Voor het Wierdense Veld, een hoogveenrestant dat zich heeft gehandhaafd op schijnspiegels, hebben we aan het beschikbare palet aan voorspeltechnieken één toegevoegd. Het concept is nog vatbaar voor verbetering, waartoe ik iedereen van harte uitnodig.