Twee recent ontwikkelde 100x100m bodemvochtproducten zijn vergeleken in Nederland met freatische grondwaterstandmetingen. Het ene product is gebaseerd op C-band satellietobservaties van de Japanse Advanced Microwave Scanning Radiometer (AMSR-2) en het andere op L-band observaties van de NASA Soil Moisture Active Passive (SMAP) missie. Uit deze studie is gebleken dat peilbuismetingen een uitstekend alternatief zijn voor evaluatie in plaats van in situ bodemvochtsensoren. In deze studie zijn zeer hoge correlaties gevonden tussen de satelliet bodemvochtproducten en grondwaterstanden. Beide satelliet gebaseerde bodemvochtproducten functioneren goed over geheel Nederland, waarbij het L-band product beter presteert dan het C-band product (RSMAP=0.74 versus RAMSR-2=0.62 voor de mediaan van de grondwaterstandmetingen). Verder komt naar voren dat met name de ondiepe freatische grondwaterstanden de beste correlaties geven met onze data, waarbij de correlatie (logischerwijs) substantieel degradeert wanneer de gemiddelde grondwater stand lager wordt dan 150 cm onder het maaiveld. Tenslotte geeft deze studie ook veel aanknopingspunten voor verder hydrologisch onderzoek; combinaties tussen satelliet bodemvocht en grondwaterstanden kunnen bijdragen aan een verbeterde kennis omtrent hydrologische processen en vooral ook de hydraulische eigenschappen van bodem en ondergrond, wat kan leiden tot een efficiënter en effectiever waterbeheer.