Bij het rekenen met stromingsmodellerz uoor opperulakteuater wordt de uitwisseling met het grondwater meestal als rarzduoorwaarde aangenomen. Hetzelfde geldt zoor het oppervlaktewatersysteem wanneer-de grondwaterstroming gemodelleerd wordt. Over het algemeen is een dergelijke keuze goed te verdedigen. In sommige gevallen echter, waarin het oppervlakte- en grondwatersysteem elkaar wederzijds sterk beïnvloeden, kan het voordelen bieden om een stromingsmodel voo oppemlaktewater en een stromingsmodel voor grondwater gekoppeld door te rekenen. Over dit onderwerp werd eerder gepubliceerd door o.a. Promes (1990) en Ngo (1994).
In dit artikel wordt een methode beschreven om Duflow, een programma voor oppervlaktewaterstroming, en MicroFem, een programma voor grondwaterstroming, aan elkaar te koppelen. De uitkomsten van de belde modellen worden door een koppelingsprograrnma op iteratieve wjze met elkaar in overeenstemming gebracht.