Waterleidingbedrijf Vitens werkt aan de gedeeltelijke verplaatsing van de waterwinning Het Engelse Werk te Zwolle. De aanleiding hiervoor is ondermeer de toestromende verontreiniging vanuit het nabijgelegen stedelijke gebied. Het nieuwe puttenveld komt binnendijks te liggen, min of meer parallel aan de winterdijk. Als gevolg hiervan treedt er een verlaging op van de grondwaterstand in de uiterwaarden. Het nauwkeurig in beeld brengen van dit effect is van belang in verband met de voorkomende natuurwaarden en de beschermde status van het gebied. Anderzijds worden de effecten van de winning beperkt door de infiltratie van IJsselwater in de uiterwaarden bij een situatie met hoog water (inundatie). Ook dit effect is van belang voor de vergunningverlening. Genoeg redenen dus voor het uitvoeren van een gedegen modelonderzoek naar de invloed van de winning op de uiterwaarden en vice versa. Hierbij is een grondwatermodel (MODFLOW) gekoppeld aan een speciaal voor deze studie ontwikkeld inundatiemodel. In dit artikel beschrijven we ondermeer de koppeling van de modellen en de ijkingen validatie van het gekoppelde model op basis van harde en zachte meetgegevens.