Ter voorbereiding van een grondwatervisie voor de Provincie Fryslân wordt een studie uitgevoerd naar de chlorideconcentraties in het grondwater. Bij wijze van voorstudie is een 2D-verticaal profiel gekozen van de Waddenzee in het noordwesten naar het Drents Plateau in het zuidoosten. Binnen dit profiel is met behulp van het programma SEAWAT de chlorideverplaatsing in verleden en toekomst gesimuleerd. De relevante stromingsprocessen verlopen erg traag en de geologische processen in het deltage-bied Fryslân hebben het land tot in het recente verleden veranderd. Om de huidige voorkomens te begrijpen, is de berekening opgestart in het jaar 5500 v. Chr. We zien het noordwestelijk gebied overstroomd worden door de zee als gevolg van zeespiegel-stijging na de laatste ijstijd. Dit leidt vanaf de oppervlakte en door de ondergrond tot het binnendringen van zout grondwater. Dankzij tegendruk van zoet water vanaf het Drents Plateau wordt deze intrusie op enig punt tegengehouden.

Vanaf de middeleeuwen zorgen bedijkingen ervoor dat het zoute zeewater niet meer van bovenaf infiltreert. Veenafgravingen en peilverlagingen leiden ertoe dat het zoute grondwater verder oostwaarts door de ondergrond trekt. Dit gaat uiterst traag, maar gestaag. In het jaar 2100 zijn de veranderingen nog niet erg schokkend, maar is de motor in gang gezet om over een periode, in de orde van een duizendtal jaar, een flinke verzilting te veroorzaken.