Graag willen wij reageren op het artikel van Jan van Bakel en Lodewijk Stuyt (2022) over gecontroleerde buisdrainage en wel een deel daarvan, namelijk de toepassing van waterinfiltratiesystemen in het veenweidengebied. Wij zijn namens of via een aantal overheden betrokken bij de reductie van bodemdaling en de broeikasgasuitstoot uit veengebieden op basis van het Klimaatakkoord, met name bij (veenweiden)waterinfiltratiesystemen. Vanuit deze betrokkenheid hebben wij veel ervaring opgedaan met (recente) praktijkgerichte pilots. Wij zijn het oneens met het negatieve daglicht waarin (veenweiden)infiltratiesystemen worden gezet in de aanbevelingen. Wel onderstrepen wij het belang van de problematiek genoemd in het artikel en voegen daar graag onze inzichten over de mogelijkheden voor doorontwikkeling aan toe om te bereiken dat op basis van de meest actuele kennis keuzes gemaakt kunnen worden.