De peildynamiek van ondiepe, van de rivier geïsoleerde plassen in uiterwaarden, in dit artikel aangeduid als rivierplassen, wordt voor een belangrijk deel bepaald door waterstanden op de rivier. Bij het passeren van een hoogwatergolf in de rivier die niet rechtstreeks tot ouerstroming leidt, in dit artikel aangeduid als een matig hoge hoogwatergolf; kan het peil in de rivierplas via het grondwater beïnvloed worden. De mate waarin dit gebeurt is afiankelijk van geografische, morfologische, bodemkundige en geohydrologische eigenschappen van de uiterwaard. In dit artikel wordt met behulp van analytische modellen voor de grondwaterstroming in uiterwaarden de grootte van de invloed van de rivier, via grondwaterstroming, op verschillende rivierplassen onderzocht. Met behulp van de wet van Darcy voor de grondwaterstroming en massabalansvergelijkingen over rivierplassen worden voor vijf verschillende schematisering van in Nederland voorkomende uiterwaarden analytische modellen
opgesteld. Met deze modellen wordt nagegaan in hoeverre verschillende parameters de grondwaterstroming tussen de rivier en de rivierplas en daarmee samenhangend de waterstand en -kwaliteit in de rivierplas beïnvloeden.