Water vasthouden in de haarvaten van watersystemen is één van de manieren om beter om te gaan met droge en natte weersomstandigheden. Een vroegtijdige respons op peilstijgingen en het volume aan vastgehouden water bepalen het succes op lokale en regionale schaal. De slimme SAWAX-stuw kan worden opgesteld in de detailwatergangen, zoals kavelsloten in beheer bij agrariërs. De stuw kan via een vlottersysteem mechanisch-automatisch de waterstanden in de hoofdwatergangen volgen en deze verhogen in het gebied bovenstrooms van de stuw. Daardoor kunnen zonder tussenkomst van de agrariër hogere waterpeilen in de haarvaten worden gerealiseerd. De eerste versie van deze stuw heeft in 2015 t/m 2017 in een praktijksituatie gefunctioneerd. Rekenresultaten geven aan dat de installatie van de SAWAX-stuw leidt tot enige verhoging van de gewasverdamping en dus een (lichte) toename van de gewasproductie. Daarvoor is echter wel een aanzienlijke hoeveelheid wateraanvoer nodig. Dit komt mede doordat de proef op een beperkt areaal is uitgevoerd.