Informatie over de verticale afstand van het maaiveld tot de grondwaterspiegel is belangrijk, bijvoorbeeld bij het schatten van emissies van broeikasgassen, bij beoordeling van de landbouwkundige en ecologische mogelijkheden en bij de beheersing van overstromingsrisico’s. In het verleden werd deze afstand ‘grondwaterstandsdiepte’ of kortweg ‘grondwaterstand’ genoemd. Beide termen zijn niet correct. Daarom spreken we nu over ‘grondwaterspiegeldiepte’, dat ook beter aansluit bij het Engelse ‘(ground)water table depth’. In dit artikel, een bewerking van een artikel in Geoderma (Knotters e.a., 2022), beschrijven we hoe we met onder meer directe metingen van de grondwaterspiegeldiepte in
boorgaten een kaart maakten. De boorgatlocaties selecteerden we door loting. Dat lijkt ongebruikelijk bij het maken van een kaart, maar we hadden er goede redenen voor.