In de Horstermeerpolder treedt aanzienlijke brakke kwel op. Het grondwater in de zandlagen tot 150 m diep is brak vanwege voormalige mariene intrusies. Waternet onderzoekt momenteel of het mogelijk is om de brakke kwel in de toekomst te gebruiken voor drinkwaterproductie. Hiermee kan tegemoet worden gekomen aan de toenemende vraag naar drinkwater en hoeft er minder brakke kwel te worden uitgeslagen. Om beter inzicht te krijgen in de grondwaterstroming hebben we temperatuur-dieptemetingen uitgevoerd in drie 230 m diepe peilbuizen binnen en op de rand van de polder. De temperatuur-diepteprofielen in de goed doorlatende zandlagen in de bovenste 150 m zijn zeer verschillend, ondanks dat ze relatief dicht bij elkaar liggen. De verschillen binnen de polder zijn verklaarbaar doordat er een kortsluitstroming bestaat via een winfilter. Met de methode van Bredehoeft & Papadopulos hebben we het temperatuur-diepteprofiel van de bovenste slecht doorlatende laag van de Formatie van Maassluis gebruikt om de verticale stroming te kwantificeren. Na correctie van de stijghoogtes voor dichtheidsverschillen hebben we de berekende flux gebruikt om ook de verticale doorlatendheid van deze laag te bepalen.