Door klimaatverandering zullen perioden van langdurige droogte vaker voorkomen. Dit vraagt om de inzet van gebiedsbrede maatregelen voor systeemherstel om de schade door droogte aan landbouw, natuur en watersysteem te beperken. In dit artikel hebben we de effecten van gebiedsbrede maatregelen tijdens het extreem droge jaar 2018 onderzocht. Hiervoor is gebruikgemaakt van een nieuw ruimtelijk gedistribueerd hydrologisch model voor Reusel Bovenstroom, een droogtegevoelig stroomgebied op de hoge zandgronden. We hebben de effecten op grondwaterstanden en droogval van de beek geanalyseerd, alsmede de drogestofproductie van landbouwgewassen. Om volledigedroogval van de beek te voorkomen, moet een combinatie van waterhuishoudkundige maatregelen worden toegepast, zoals peilverhoging en/of verontdieping van watergangen, het omvormen van natuur door uitdunning van naaldbos, en extensivering van landbouw-teelten, dan wel verkleining van het landbouwareaal, om het watergebruik via verdamping van teelten in het groeiseizoen te verminderen.