De invloed van de grondwaterwinning Terwisscha op de grondwaterstand in de omgeving is in de loop der jaren minstens twaalf keer onderwerp van studie geweest.
De resultaten leken onderling een grote spreiding te vertonen, maar uiteindelijk bleken ze in twee groepen uiteen te vallen: enerzijds de uitkomsten van tijdreeksanalyses en anderzijds de uitkomsten van een verzameling van andere methoden. Binnen deze twee groepen bleken de uitkomsten goed overeen te stemmen, maar de tijdreeksanalisten schatten de invloed van de winning systematisch veel groter in dan de overige onderzoekers. Onze verklaring is dat de tijdreeksanalisten er geen rekening mee hielden dat de grondwaterstand regionaal een dalende tendens vertoont, los van de invloed van de winning. Doordat de invloed van de winning zelf ook geleidelijk toenam kwam in de tijdreeksmodellen de niet onderkende regionale daling voor rekening van de winning. Bij de gebruikelijke checks op consistentie van een tijdreeksmodel komt deze omissie niet aan het licht. Zoals Knotters en Jansen eerder in dit blad lieten zien is er minstens op de Nederlandse zandgronden al heel lang sprake van een autonome daling van de grondwaterstand. We verwachten daarom dat deze val in grote delen van Nederland open staat.