De toenemende nitraatconcentratie in grondwater dat uit kalksteen wordt gewonnen noopt tot besluitvorming over nitraatverwijderende maatregelen. Hiertoe is een voorspelling van de ontwikkeling van deze concentraties uitgevoerd. Het effect van preventieve maatregelen gericht op reductie van het stikstofoverschot door agrariërs is geëvalueerd door middel van bodemvochtonderzoek. Op basis van een Hydrus-2D-model is een conceptueel model van nitraatuitspoeling in löss en kalksteen ontwikkeld, dat wordt ondersteund door historische veldgegevens over natuurlijke grondwateraanvulling, onttrekkingsregime en nitraatconcentraties. Uit dit model komt een sterke relatie tussen nitraat en grondwaterstand naar voren. Met behulp van tijdreeksanalyse (met Menyanthes) zijn de bijdragen van neerslag, verdamping en onttrekking aan de grondwaterstand bepaald. Vervolgens zijn scenarioberekeningen uitgevoerd om de nitraatconcentratie in het onttrokken water op korte termijn te voorspellen. De resultaten kunnen worden gebruikt om slimme onttrekkingsstrategieën te ontwikkelen en zo investeringen in nitraatverwijderende technieken uit te stellen.