Met name in de jaren ’60 en ’70 zijn er in Afrika ten behoeve van grootschalige irrigatie-projecten vele dammen gebouwd om de voedselproductie te vergroten. Echter, de opbrengsttoename is soms beduidend lager dan verwacht en de gevolgen voor benedenstroomse watergebruikers, zoals boeren die gebruik maken van overstromingen en kleinschalige irrigatiesystemen, zijn tijdens de planningsfase van de projecten vaak onvoldoende bekeken (Adams, 1992). Bovendien zijn de projecten vaak gebaseerd op hydrologische data van voor de grote droogtes in de jaren ’70 en ’80. Er is dus een noodzaak om de exploitatie van grote dammen beter af te stemmen op alle gebruikers in het rivierbekken. In dit artikel wordt ingegaan op problemen bij het waterbeheer in een grotendeels door dammen gecontroleerd riviersysteem in noord Nigeria. Vervolgens worden de op dit moment genomen en voorgestelde maatregelen besproken. Tevens wordt een aantal hydrologische ingredi├źnten gegeven voor een waterbeheerplan voor het riviersysteem. Conclusies en aanbevelingen sluiten het artikel af.