Hollands Profiel is vanouds de benaming voor een geohydrologisch profiel bestaande uit een wateruoerende laag die afgedekt wordt door een slecht doorlatende laag, waarbij de laatste door sloten gedraineerd wordt. Dit profiel domineert in het laagliggende westelGke deel van Nederland, maar het komt ook voor in het hogere deel, bijvoorbeeld in beekdalen. Een zorgvuldige waterbeheersing is er van groot belang voor de stedelijke en rurale gebruiksfuncties. In dit artikel gebruik ik een eenvoudig model om in het Hollandse Profiel het tijdsafhankelijke verloop van de grondwaterstand te simuleren, onder invloed van variaties in aanvulling, kwel en polderpeil. Het model bevat twee parameters, die als drainageweerstand en voedingsweerstand zijn op te vatten. Ik presenteer gesloten analytische uitdrukkingen, die deze weerstanden relateren aan de slootbreedte en de perceelsbreedte.