Vanuit het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is initiatief genomen om een commissie van onafhankelijke hydrologen te vragen zich een wetenschappelijk oordeel te vormen over de vraag of de Waterwijzer Landbouw ‘fit-for-purpose’ is. Dit advies is onlangs uitgebracht.
De hoofdconclusie van de commissie is dat de WWL op dit moment ‘fit-for-purpose’ is mits aan een aantal randvoorwaarden voldaan wordt. Belangrijkste randvoorwaarde is een op plausibiliteit en consistentie gebaseerd draagvlak. Voor alle drie van de WWL-varianten (Maatwerk, Regionaal en Tabel) is dit in voldoende mate het geval. De commissie raadt in ieder geval het gebruik van de tot nu toe veel gebruikte instrumentaria, zoals de HELP- en de TCGB-tabel, af.