Grondwaterstandsverlagingen kunnen zettingen van de ondergrond ten gevolge hebben. Deze zettingen zijn één van de effecten van ingrepen in de geohydrologie. Bij studies waarin verschillende alternatieven voor grootschalige ingrepen in de geohydrologie worden uergeleken is het belangrijk om de mogelijk optredende zettingen eficiënt te kunnen bepalen. Daartoe heeft IWACO het programma CONSOL ontwikkeld. CONSOL berekent zowel de zettingen na een bepaalde tijd als de eindzettingen. Het programma is zodanig opgezet dat het tezamen met een model van de grondwaterstroming gebruikt kan worden (bijvoorbeeld een TRIWACO model). CONSOL gebruikt de uitvoer van het model als invoer en berekent daarmee de zettingen in het hele modelgebied. De zettingen kunnen gevisualiseerd worden met de
grafische programmatuur van het grondwaterstromingssimulatiepakket. Ook is het mogelijk de resultaten verder te verwerken, bijvoorbeeld in een GIS (Geografisch Informatie Systeem). Voor een denkbeeldige situatie zijn de zettingen berekend met het programma CONSOL. De zettingen zijn het gevolg van een nieuwe grondwateronttrekking, die nabij een rivier gepland is.