Reviewbeleid

Wanneer u een artikel indient ter publicatie in Stromingen zal de redactie uiteraard allereerst kennisnemen van de inhoud daarvan. De redactie wijst daartoe twee reviewers aan, die uw bijdrage kritisch doornemen en daarbij inhoudelijk, tekstueel en redactioneel commentaar leveren. Doorgaans zijn de reviewers de redactieleden zelf, maar dat kunnen ook externe deskundigen zijn wanneer het onderwerp daarom vraagt. De redactie heeft een reviewbeleid geadopteerd van Committee of Publication Ethics (COPE) en de American Geophysical Union (AGU) dat hier beschikbaar is.

Voor het verwerken van het commentaar gelden voor u als auteur(s) de volgende richtlijnen, waarbij we onderscheid maken tussen inhoudelijke, tekstuele en redactionele opmerkingen:

  • Inhoudelijke opmerkingen – De reviewers zullen uw bijdrage kritisch inhoudelijk doorlezen en van commentaar voorzien. U blijft als auteur(s) echter altijd verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdrage. In uw reactie op de review, dient u aan te geven hoe inhoudelijke opmerkingen zijn verwerkt. Niet alle opmerkingen hoeven in het artikel te worden verwerkt, wel verwachten we in dat geval een onderbouwing waarom opmerkingen niet zijn verwerkt.
  • Tekstuele opmerkingen – Hiermee doelen we op opmerkingen over de spelling en schrijfstijl van het artikel, die als doel hebben de leesbaarheid ervan te bevorderen. Deze opmerkingen zijn bedoeld als feedback, en u beslist zelf welke u ter harte neemt, en welke niet.
  • Redactionele opmerkingen – Onder deze categorie vallen opmerkingen aangaande het format van het artikel (zie Word-sjabloon), de lengte van het artikel, en/of een normatieve beoordeling ervan (Is het artikel inderdaad een artikel, of bijv. meer een opinie? Past de inhoud binnen het Stromingenkader? Schaadt de auteur zichzelf of anderen ermee?). Eventuele redactionele opmerkingen zijn bindend van aard, en het al dan niet goed verwerken ervan kan consequenties hebben voor het accepteren van het artikel.

Nadat u de opmerkingen beoordeeld en verwerkt hebt, stuurt u de redactie-coördinator per email een gereviseerde versie. De redactie beslist vervolgens of de opmerkingen voldoende verwerkt zijn, en bericht u over de acceptatie en vermoedelijke verschijningsdatum van het artikel.

Acceptatie of afwijzing Stromingen wil voor alle (geo)hydrologen in Nederland hét vakblad zijn waarin projecten en onderzoek gepubliceerd kunnen worden. De redactie wil constructief commentaar leveren en streeft ernaar dat artikelen een weergave zijn van projecten en onderzoek van alle hydrologen in Nederland, werkzaam bij bedrijfsleven/adviesbureau’s, overheid en in de wetenschap. Ondanks dat we breed toegankelijk zijn, kan het voorkomen dat artikelen worden afgewezen. Redenen voor afwijzing kunnen zijn:

  • Inhoud: er staan aantoonbare fouten in waar bij review op gewezen is, maar waar door de auteur niet op is gereageerd.
  • Reclame-uiting: Het stuk mag geen reclame zijn. Artikelen mogen gaan over modellen of producten die commercieel zijn ontwikkeld, maar moeten helder zijn over beperkingen en de functionaliteit moet goed zijn onderbouwd. Voor artikelen in de rubriek software gelden de richtlijnen zoals opgenomen op in het sjabloon beschikbaar op de pagina: auteursinstructies.
  • Belangenverstrengeling: Als er op enigerlei sprake is van een (schijnbare) belangenverstrengeling of belangenconflict. Een mogelijk (financieel) belang of belangenconflict moet gemeld worden aan de redactie. De redactie kan besluiten dat het stuk geplaatst kan worden, maar kan dan vragen om een toelichting te geven in het stuk over de achtergelegen belangen.
  • Beledigend: Een stuk mag niet beledigend zijn voor derden.
  • Commentaar: Een essay of artikel dat (vrijwel) uitsluitend commentaar levert op een eerder stuk. Commentaar op een eerder verschenen stuk is welkom. Hiervoor gelden de richtlijnen voor ‘reacties’ (o.a. maximaal 1000 woorden). Zie het sjabloon op de pagina: auteursinstructies.
  • (zelf)plagiaat: Het stuk is niet origineel. Stromingen staat wel open voor Nederlandstalige bewerkingen van artikelen die eerder in een Engelstalig blad zijn verschenen.
©2023 De Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV)