De laatste drie droge jaren (2018 – 2020) hebben extra aandacht gegeven voor het optreden van lage grondwaterstanden. Maar hoe verhouden deze grondwaterstanden zich tot eerdere droge periodes? Voor deze analyse is alle beschikbare data uit de DINO database gebruikt. Registratie van grondwaterstanden is in Nederland begonnen in 1901, maar slechts in 110 peilbuizen is in een periode van 50 of meer jaren de grondwaterstand gemeten. Dit artikel geeft een inzicht in de veranderingen van de freatische grondwaterstanden in Nederland onderverdeeld voor de Hogere Zandgronden, de Duinen en het Rivierengebied. En er wordt aandacht gegeven aan de langste meetreeksen in Nederland (80 jaar of meer).