Stromingen 1997
Filter op nummer

Inhoudsopgave / / 1997 - 4

Inhoudsopgave 1997-4

Lees artikel
Redactioneel / Harry Boukes / 1997 - 4

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / ir. T.H. van Wee, ir. J.M.J. Waals en ir. A.P. Salverda / 1997 - 4

Ontwerp spaarbekken Jannezand

De (geo)hydrologie speelt vaak een belangrijke rol in grootschalige infrastructurele projecten. Bij het ontwerp van deze projecten worden uitgebreide hydrologische studies uitgevoerd om vooraf de effecten op de omgeving te kunnen bepalen. Deze studies bestaan veelal uit een modelstudie, vooraf gegaan door een hydrologisch veldonderzoek. Aan een ontwerp worden eisen gesteld: met welke nauwkeurigheid moeten de effecten worden bepaald. Hier vanuit terugredenerend kan vervolgens worden vastgesteld hoe nauwkeurig de geohydrologische parameters dienen te worden bepaald. Deze nauwkeurigheidseisen vormen dus het startpunt voor de invulling van het hydrologisch veldonderzoek. In dit artikel wordt een gestructureerde aanpak gepresenteerd om het hydrologisch veldonderzoek resultaatgericht en zo optimaal mogelijk in te vullen. Als voorbeeld wordt het ontwerp van het spaarbekken Jannezand nabij de Biesbosch beschreven. Na vergelijking van verschillende soorten proeven is gekozen voor het uitvoeren van drie pompproeven, waarvan één in het 2e en twee in het Ie watervoerend pakket. De interpretatie van de pompproeven hebben de benodigde geohydrologische parameters opgeleverd met een bijbehorend betrouwbaarheidsinterval. Aan de hand van de gevonden betrouwbaarheidsintervallen kon worden geconcludeerd dat bij de ontwikkeling van het definitief ontwerp is voldaan aan de vooraf gestelde eisen.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Wim de Lange / 1997 - 4

dl3 Drainage-weerstand in grondwatermodel

Nieuwe inzichten in het gebruik van voedingsweerstand of drainageleerstand in de randvoorwaarde van een grondwatermodel - Deel 3 : Het parametriseren van de randvoorwaarde

 … lees verder
Lees artikel
Reactie & weerwoord / / 1997 - 4

Brieven

Lees artikel
Verslag / Michael van der Valk / 1997 - 4

Micro-Fem 1997

Verslag van de Micro-Fem-gebruikersdag op 16 oktober 1997 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

 … lees verder
Lees artikel
Hatsi-KD / Kees Maas / 1997 - 4

Hatsi-kD 23 tm 26: inschakeltijd van een freatisch model en een hydrologisch adviesrapport kost duizend gulden per pagina

Vuistregels in de hydrologie

 … lees verder
Lees artikel
Boekbespreking / Michael van der Valk / 1997 - 4

Meerdere boekbesprekingen

A Civil Action' & 'The Greenpeace Book of Water'

 … lees verder
Lees artikel
Overig / Kees Maas en Theo Olsthoorn / 1997 - 4

Snelle oudjes gaan MATLAB

De komst van de computer, eind jaren '60, ging gepaard met een opmerkelijke opbloei van numerieke methoden die tot dan toe in de marge van de wiskunde een kwijnend bestaan geleden hadden. De sleutel tot hun succes lag feitelijk in de beperkingen van de vroege computers: die waren voornamelijk heel goed in snel optellen en aftrekken. Nu, vijfentwintig jaar later, wordt het door de snelle opkomst van geavanceerde wiskunde-software plotseling weer aantrekkelijk om terug te grepen op oude vertrouwde analytische methoden. In dit artikel behandelen we met name de formules van Mazure, De Glee en Bosch. We maken van de gelegenheid gebruik om te laten zien hoe zogenaamde matrixfuncties in combinatie met MATLAB ongekend effectief ingezet kunnen worden om deze formules te generaliseren tot formules voor gelaagde systemen. Oplossingen die voorheen weken programmeerwerk vroegen, kosten in MATW letterlijk enkele regels. Met een regel extra krijgt u ook nog een plaatje, kant en klaar voor in uw rapport.

 … lees verder
Lees artikel
Overig / Peter Visser / 1997 - 4

Waterdicht

Poëziebespreking rond water

 … lees verder
Lees artikel
Inhoudsopgave / / 1997 - 3

Inhoudsopgave 1997-3

Lees artikel
Redactioneel / Harry Boukes / 1997 - 3

Redactioneel

De NHV op Internet

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Mark Bakker / 1997 - 3

Het modelleren van een onvolkomen put met een meerlagenmodel

Een onvolkomen put kan gemodelleerd worden met een meerlagenmodel door het watervoerend pakket op te delen in drie lagen gescheiden door fictieve weerstandslagen, waarbij de dikte van de middelste laag gelijk is aan de lengte van het filter van de put. De weerstand van de weerstandslagen moet door de modelleur gespecificeerd worden. Een regel is afgeleid voor het kiezen van de weerstand door het vergelijken van de exacte en benaderende oplossing voor de stroming naar een geul in een dwarsdoorsnede.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Roelof J. Stuurman, Judith E.M. Peeters en Josef W.T.M. Reckman / 1997 - 3

Watermolen-afhankelijke standplaatsen in Noord-Brabant

In dit artikel wordt de relatie tussen watermolens en (grond-)water afhankelijke natuur uitgewerkt voor de provincie Noord-Brabant.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Wim de Lange / 1997 - 3

dl2 Drainage-weerstand in grondwatermodel

Nieuwe inzichten in het gebruik van voedingsweerstand of drainageleerstand in de randvoorwaarde van een grondwatermodel - Deel 2 : Het gebruik van de randvoorwaarde

 … lees verder
Lees artikel
Reactie & weerwoord / Wim de Lange / 1997 - 3

Waarom zijn kD-waarden rondom pompstations altijd hoger

Lees artikel
Hatsi-KD / Kees Maas / 1997 - 3

Hatsi-kD 22 tm 23: Criterium voor stationair grondwatermodel en inschakeltijd uan een freatisch model

Lees artikel
Overig / Michael van der Valk / 1997 - 3

Waterdicht

Poëziebespreking rond water

 … lees verder
Lees artikel
Inhoudsopgave / / 1997 - 2

Inhoudsopgave

Lees artikel
Redactioneel / / 1997 - 2

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / Louis W. Dekker, Albert H. Booij en Coen J. Ritsema / 1997 - 2

IJzerbanden en ijzerwanden in onze zanden

In veel podzolgronden komt onder de humusinspoelingshorizont (BZh) plaatselijk een ijzerbandje (BZir) voor (figuur 1). De vorming daarvan hangt samen met een specifiek vochtfront dat optreedt als een slecht doorlatende bodemlaag op een goed doorlatende voorkomt. Op sommige kleine, relatief lage plekken, 'mini-vennetjes: is onder invloed van accumulatie van water en van veengroei het ijzerbandje verplaatst naar de diepere zandondergrond. Daardoor zijn hierin 'ijzerkuipen'gevormd. Van een aantal grotere vennen is bekend dat ze zijn gemarkeerd door verticale ijzerwanden. In dit artikel gaan we nader in op het ontstaan en de verbreiding van deze ijzerlaagjes en hun invloed op de waterbeweging in de grond.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / G. van Drecht / 1997 - 2

Modellen voor diffuse ontwatering in de toplaag

In regionale grondwatermodellen wordt de interactie tussen grondwater en oppervlaktewater gewoonlijk beschreven met een zogenaamde grondwaterstand-afvoer-relatie. Parameters in deze relatie zijn de drainageweerstand en de voedingsweerstand. Formules hiervoor kunnen worden afgeleid uit de oplossing van de stationaire grondwaterstroming in een dwarsprofiel door de toplaag van het grondwatersysteem, die gedraineerd wordt door evenwijdig aan elkaar liggende sloten. Het probleem wordt gecompliceerd door kwel of inzijging door de semi-permeabele laag, die de toplaag van de regionale aquifer scheidt. Oplossingen met en zonder gelijkmatig over de afstand tussen de sloten verdeelde kwel, worden afgeleid. De resultaten van verschillende bestaande oplossingen voor een aantal stromingssituaties worden met elkaar vergeleken.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / J.M.A. Streng en W. van Ellen / 1997 - 2

Vrije grondwaterspiegels en kwelvlakken

Numerieke modellering van 2 niet-lineaire aspecten van grondwaterstroming

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Wim de Lange / 1997 - 2

dl1 Drainage-weerstand in grondwatermodel

Nieuwe inzichten in het gebruik van voedingsweerstand of drainageleerstand in de randvoorwaarde van een grondwatermodel - Deel 1 : De basis voor het modelconcept

 … lees verder
Lees artikel
Reactie & weerwoord / Marc Bierkens / 1997 - 2

Brieven: Reactie op 'bespreking door H. Boukes van het proefschrift van H.J.T. Weerts'

Lees artikel
Reactie & weerwoord / Marc Bierkens / 1997 - 2

Brieven

Reactie op de bespreking door H. Boukes van het proefschrift van H.J.T. Weerts. getiteld 'Complex confining layers; architecture and hydraulic properties of Holocene and Late Weichselian deposits in the fluvial Rhine-Meuse delta, The Netherlands'.

 … lees verder
Lees artikel
Verslag / H. Boukes en J.C. van Dam / 1997 - 2

Symposiumverslagen

Loop naar de pomp? Samenwerken kan!' Symposium georganiseerd door VEWIN op woensdag 16 april 1997 in het Hart van Holland te Nijkerk en 'International Conference on Analyticbased Modeling of Groundwater Flow' 7-10 april 1997 in Nunspeet

 … lees verder
Lees artikel
Hatsi-KD / Kees Maas / 1997 - 2

Hatsi-kD 21: Ijkperiode

Lees artikel
Boekbespreking / Kees Maas / 1997 - 2

Sedimentary Heterogeneity and Flow towards a Well'

Lees artikel
Boekbespreking / Kees Maas / 1997 - 2

Meerdere boekbesprekingen

Sedimentary Heterogeneity and Flow towards a Well; Assessment of Flow Through Heterogeneous Formation'

 … lees verder
Lees artikel
Boekbespreking / Michael van der Valk / 1997 - 2

Tijdschrift

Bespreking tijdschrift 'Aarde en Mens'

 … lees verder
Lees artikel
Overig / Michael van der Valk / 1997 - 2

Waterdicht

Poëziebespreking rond water

 … lees verder
Lees artikel
Inhoudsopgave / / 1997 - 1

Inhoudsopgave

Lees artikel
Redactioneel / / 1997 - 1

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / J.F.M. Spieksma, A.J. Dolman en J.M. Schouwenaars / 1997 - 1

De verdamping van natuurterreinen

Bij maatregelen die worden genomen ter bestrijding van de verdroging in natuurterreinen, komen veelvuldig vragen naar voren die betrekking hebben op de verdamping van deze gebieden. Het verdampingsonderzoek in Nederland heeft zich echter tot dusver voornamelijk gericht op landbouwgewassen en recentelijk ook op bossen. Onlangs is door de vakgroep Fysische Geografie van de Rijksuniversiteit Groningen en het DLO-Staring Centrum, in opdracht van het NOV (Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging), een onderzoek naar de verdamping van natuurterreinen uitgevoerd. In deze studie is de bestaande kennis ten aanzien van de verdamping van natuurterreinen verzameld en zijn de belangrijkste knelpunten gesignaleerd. Bij deze knelpunten moet in de eerste plaats worden gedacht aan de heterogene struktuur van natuurterreinen met een afwisseling van open terrein en struweel of bos. In zulke gebieden wordt de verdamping met name bepaald door de aërodynamische ruwheid (windwerking). Hierdoor is een aanpak met behulp van gewasfaktoren en een louter op stralinggebaseerde referentie-verdamping niet zonder meer mogelijk. Een hiermee samenhangend probleem is het feit dat bij referentie-verdamping geen interceptie onderscheiden wordt. Een tweede belangrijk aspekt van de verdamping van natuurterreinen is de accumulatie van organisch materiaal waardoor de verdamping gaat aflangen van het neerslagpatroon in de tijd. Door middel van een modelstudie met gegevens uit de EngbertsdQksvenen zijn beide effekten nader onderzocht.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Harry Boukes / 1997 - 1

Grondwaterchemie en mest, kan het niet wat simpeler

De chemie van het grondwater is complex. Dat maakt het moeilijk om de gevolgen van overbemesting voor een pompstation in te schatten. Om toch iets te kunnen zeggen over de mate waarin een aantal parameters zullen stijgen, moeten we ons beperken tot de hoofdlijnen. In dit artikel wordt een voorstel daarvoor gedaan, en gekeken hoe ver we daar mee komen. De in beschouwing te nemen parameters zijn pH, nitraat, sulfaat, calcium (hardheid), ijzer, waterstofcarbonaat en kooldioxyde. De in beschouwing te nemen processen zijn zuurbuffering, sulfaat- en nitraatafbraak en het in oplossing gaan van ijzer. Er wordt een voorbeeld uitgewerkt van een minifilterput bij Budel en het totaal ruwwater op pompstation Boxmeer. Het blijkt dat een aantal onbekenden rekenkundig kunnen worden opgelost, zodat een kwantitatief beeld ontstaat van de gevolgen van (0ver)bemesting voor het onttrokken water.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Steef van Baalen, Hannie de Ruiter, Pauline van Gaans / 1997 - 1

De combinatie van een Fuzzy C-Means clustering met de Stuyfzand-classificatie bij het uitvoeren van een hydrogeochemische systeemanalyse van de IJsselvallei

Bij de drinkwaterwinning in Deventer vormt optrekkend zout water een probleem. Om de problemen die met dit optrekken gepaard gaan te kunnen duiden en oplossingen aan te dragen, hebben we een hydrogeochemische systeemanalyse op regionale schaal uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze analyse kon bepaald worden of het noodzakelijk was om een meer gedetailleerde hydrologische modellering uit te voeren. Het doel van de hydrogeochemische systeemanalyse is om, aan de hand van een kwalitatieve analyse, verschillende typen grondwater en hun oorsprong, te definiëren en te karakteriseren. De classificatie van watertypen is daarbij het belangrijkste thema. Deze classificatie is uitgevoerd met behulp van Fuzzy C-Means clustering en Non-Linear Mapping, gecombineerd met de classificatie van watertypen volgens Stuyfzand. Aan de hand van de resultaten van deze classificatie kon het regionale patroon van watertypen goed beschreven worden. Tevens was het mogelijk om de oorzaak van de verzilting vast te stellen. Het gebruik van Fuzzy C-Means clustering in combinatie met de Stuyfzand-classificatie wordt hier ten zeerste aanbevolen bij de analyse van hydrochemische data, omdat deze combinatie het mogelijk maakt om een goed en vooral makkelijk te interpreteren beeld te krijgen van data die over veel dimensies verspreid zijn, zoals in dit geval een chemische dataset.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Bart Goes / 1997 - 1

Waterbeheer van een grotendeels door dammen gecontroleerde rivier in noord Nigeria

Met name in de jaren '60 en '70 zijn er in Afrika ten behoeve van grootschalige irrigatie-projecten vele dammen gebouwd om de voedselproductie te vergroten. Echter, de opbrengsttoename is soms beduidend lager dan verwacht en de gevolgen voor benedenstroomse watergebruikers, zoals boeren die gebruik maken van overstromingen en kleinschalige irrigatiesystemen, zijn tijdens de planningsfase van de projecten vaak onvoldoende bekeken (Adams, 1992). Bovendien zijn de projecten vaak gebaseerd op hydrologische data van voor de grote droogtes in de jaren '70 en '80. Er is dus een noodzaak om de exploitatie van grote dammen beter af te stemmen op alle gebruikers in het rivierbekken. In dit artikel wordt ingegaan op problemen bij het waterbeheer in een grotendeels door dammen gecontroleerd riviersysteem in noord Nigeria. Vervolgens worden de op dit moment genomen en voorgestelde maatregelen besproken. Tevens wordt een aantal hydrologische ingrediënten gegeven voor een waterbeheerplan voor het riviersysteem. Conclusies en aanbevelingen sluiten het artikel af.

 … lees verder
Lees artikel
Hatsi-KD / Kees Maas / 1997 - 1

Hatsi-kD 18 tm 20: Afvoerweerstand en afstand modelranden

Lees artikel
Boekbespreking / Harry Boukes / 1997 - 1

Meerdere boekbesprekingen

Complex confining aquifers: architecture and hydraulic properties of Holocene and Late Weichselien deposits in the fluvial Rhine-Meuse delta, The Netherlands', ' Nieuwste versie van Modflow'

 … lees verder
Lees artikel
Overig / / 1997 - 1

Waterdicht

Lees artikel