Stromingen 2001
Filter op nummer

Inhoudsopgave / / 2001 - 4

Inhoudsopgave 2001-4

Lees artikel
Redactioneel / / 2001 - 4

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / Stefan Uhlenbrook / 2001 - 4

Using tracers techniques to investigate hydrosystems and to improve rainfall-runoff modelling

Lees artikel
Artikel / Kees Maas / 2001 - 4

Kwelvensters onder gebouwen en in het vrije veld

Lees artikel
Artikel / Jos von Asmuth, Kees Maas & Marc F.P. Bierkens / 2001 - 4

Waarom doen alsof de neerslag eens per maand valt

In twee artikelen (deel 1: theorie, deel 2: praktijk) wordt het continue PIRFICT-tijdreeksmodel gepresenteerd en vergeleken met de discrete tijdreeksmodellen van Box en Jenkins (1970). Wanneer je tijd niet beschouwt als een dimensieloze index, zoals in Box-Jenkins modellen, maar rekent met de werkelijke tijd zoals we die allemaal kennen, blijkt tijdreeksanalyse eerder eenvoudiger te worden dan ingewikkelder. Wellicht is dat laatste ook een kwestie van smaak, maar werken met continue tijd heeft in ieder geval een belangrijk praktisch pluspunt: je bent af van de vervelende consequenties die de tijdsdiscretisatie met zich meebrengt. In een continu tijdsdomein zijn grondwaterstandsreeksen met onregelmatige tijdstappen opeens geen probleem meer, mogen de frequenties van de in- en uitvoerreeksen natuurlijk verschillen en ook de modelorde en parameterwaarden zijn niet langer discretisatie-afhankelijk. Kortom, je kunt gewoon rekenen met de data die je hebt en de uitkomsten die je vindt zijn karakteristieke eigenschappen van het geanalyseerde systeem. Kies je daarbij ook nog eens voor een voorgedefinieerde impulsrespons-functie, bijvoorbeeld op basis van de fysica, dan is het PIRFICT (= Predefined Zmpulse Response Function In Continuous Time) tijdreeksmodel geboren en hoefje als modelleur niet meer voor elke reeks een model-identificatieprocedure te doorlopen. Op weg naar een volledig geautomatiseerde tijdreeksanalyse?

 … lees verder
Lees artikel
Verslag / Michael van der Valk, Hurry Boukes & Herbert Bos / 2001 - 4

Bijeenkomsten: 'A New Hydrology for a Thirsty Planet', 'REGIS in het waterbeheer', 'Symposium Normering Wateroverlast'

Lees artikel
Hatsi-KD / Huub Savenije / 2001 - 4

Hatsi-kD 61 tm 63: 'Voortplanting van hoogwatergolven in rivieren'

Lees artikel
Boekbespreking / Co de Vries, Paul Baggelaar & Michael R. van der Valk / 2001 - 4

Meerdere boekbesprekingen

'Clirnate Change: A Multidisciplinary Approach', 'Regionalised time series models for water table depths', 'Searching for Equity'

 … lees verder
Lees artikel
Overig / / 2001 - 4

Aankondiging: 'Water and World Society'

Lees artikel
Overig / / 2001 - 4

Waterdicht

Lees artikel
Inhoudsopgave / / 2001 - 3

Inhoudsopgave 2001-3

Lees artikel
Redactioneel / / 2001 - 3

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / Wim de Lange / 2001 - 3

Wanneer geldt slootafstand = elementbreedte in de berekening van de topsysteemweerstand voor grondwatermodellering?

Lees artikel
Artikel / Ben van der Wal / 2001 - 3

Neerslaglenzen; sterke ruimtelijke variatie

Bij natuurontwikkelingsprojecten is het van belang inzicht te krijgen in de watersamenstelling in de wortelzone. Hydrologische effecten van herstelmaatregelen worden vaak bepaald met numerieke grondwatermodellen waarmee een ruimtelijk beeld van de effecten op de grondwaterstand en de kwelsituatie wordt verkregen. In dit artikel wordt een methode besproken die, gekoppeld aan een numeriek grondwatermodel, een ruimtelijk beeld geefi van de vorming van neerslaglenzen en daarmee inzicht geeft in de te verwachten watersamenstelling in de wortelzone.

 … lees verder
Lees artikel
Hatsi-KD / Huub Savenije / 2001 - 3

Hatsi-kD 57 tm 60: Hydrologie van estuaria

Lees artikel
Overig / H. Kop & Jos von Asmuth / 2001 - 3

Brieven: 'NHP en maatgevende afvoer', 'Meerwaarde door meer verwijzingen?'

Lees artikel
Overig / Kick Hemker / 2001 - 3

Spiraalvormige stroombanen

Lees artikel
Overig / C.R. Meinardi / 2001 - 3

Verblijftijden in de bodem van door drainbuizen afgevoerd water

Lees artikel
Inhoudsopgave / / 2001 - 2

Inhoudsopgave 2001-2

Lees artikel
Redactioneel / / 2001 - 2

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / Ronald van de Vliet, Twan Tiebosch & Gert Grakist / 2001 - 2

Meerwaarde door meer waarden of modelleren

Rjdreeksanalyse en grondwatermodellering vormen op dit moment twee aparte methodieken in de hydrologie, die nog weinig in combinatie worden gebruikt. Ten onrechte, want gecombineerd gebruik levert een onmiskenbare meerwaarde op voor de bestudering van hydrologische problemen. In dit artikel worden daar enkele voorbeelden van gegeven. Tevens is aangegeven in welke situaties welke methode het beste past. Met dit artikel hopen de auteurs bij te dragen aan een zinvolle discussie over tijdreeksanalyse in relatie tot grondwatermodellen.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Arie Obdam & Piet Cleveringa / 2001 - 2

Gas in de ondiepe ondergrond

In verband met de winning van gas uit de diepe ondergrond (dieper dan ca. 1000 m) zijn het ontstaan en de verplaatsing (migratie) ervan uitvoerig bestudeerd. Aardgas ontstaat, bij hoge druk en temperatuur, door omzetting van organisch materiaal. Daarom wordt het ook wel thermogeen gas genoemd. Het gesteente waarin het wordt gevormd, staat bekend als (gas)moedergesteente. Wegens het verschil in dichtheid zoekt het gas zich na vorming een weg naar boven tot een voor het gas ondoorlatende klei- of zoutlaag (stromingbarrière) die verdere migratie verhindert. Onder zo'n stromingbarrière raakt de ruimte tussen de meestal verkitte (sediment)korrels gevuld met gas (accumulatie). Het gesteente waar opslagplaats vindt wordt reservoirgesteente genoemd. Afhankelijk van het scheefgesteld of geplooid zijn van het barrièregesteente is naast verticale migratie laterale migratie mogelijk.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Jaap Kwadijk, Nicole van Gemert, Marjolein van Asselt, Willem van Deursen, Hans Middelkoop, Hendrik Buiteveld, Marjolein Haasnoot & Jan Rotmans / 2001 - 2

Maatgevende afvoeren, onzekerheden en wereldbeelden

Lees artikel
Artikel / Ronald van de Vliet, Twan Tiebosch & Gert Grakist / 2001 - 2

Meerwaarde door meer waarden of modelleren

Rjdreeksanalyse en grondwatermodellering vormen op dit moment twee aparte methodieken in de hydrologie, die nog weinig in combinatie worden gebruikt. Ten onrechte, want gecombineerd gebruik levert een onmiskenbare meerwaarde op voor de bestudering van hydrologische problemen. In dit artikel worden daar enkele voorbeelden van gegeven. Tevens is aangegeven in welke situaties welke methode het beste past. Met dit artikel hopen de auteurs bij te dragen aan een zinvolle discussie over tijdreeksanalyse in relatie tot grondwatermodellen.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Wim de Lange / 2001 - 2

Een theorie voor een module om op basis van de MONA-topsysteembenadering diepe en ondiepe kwel aan maaiveld te bepalen

Lees artikel
Essay / Roel Dijksma / 2001 - 2

Opinie: 'Het Nederlands Hydrologisch Platform, een zeer nuttige bundeling van krachten'

Lees artikel
Verslag / Philip Nienhuis & Michael R. wan der Valk / 2001 - 2

Bijeenkomsten: 'Lezingenmiddag VIDENTE', 'NAGROM-bijeenkomst'

Lees artikel
Hatsi-KD / Huub Savenije / 2001 - 2

Hatsi-kD 52 tm 56: De getijdebeweging in estuaria (deel twee: demping en opslingering van het getij)

Lees artikel
Boekbespreking / Michad van der Valk / 2001 - 2

Remote Sensing in Hydrology and Water Management'

Lees artikel
Overig / / 2001 - 2

Waterdicht

Lees artikel
Inhoudsopgave / / 2001 - 1

Inhoudsopgave 2001-1

Lees artikel
Redactioneel / Harry Boukes / 2001 - 1

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / Mark Bakker / 2001 - 1

Grondwateruitstroming in een meer

Bij de AGU-conferentie in december 1999, was er een speciale sessie over de interactie tussen grondwater en oppervlaktewater. Eén van de presentaties ging over een gedetailleerd eindige-differentiemodel voor het bestuderen van de uitstroming van grondwater in een meer. De onderzoekers hadden het model gebruikt om aan te tonen dat er twee punten zijn langs het talud van het meer waar een geconcentreerde uitstroming optreedt. Het ene punt ligt op het talud ter hoogte van de waterspiegel, het andere is het hoekpunt tussen talud en vlakke bodem van het meer. Voor de geohydroloog die zijn klassieken kent is dit geen verrassing. Het is vrij eenvoudig met de hodograafmethode aan te tonen dat deze punten van geconcentreerde uitstroming optreden. De hodograafmethode werd voor het eerst toegepast op grondwaterstromingsproblemen door Hamel (1934) en Davison (19361, maar wordt nog maar zelden onderwezen. Er hangt een waas van 'te moeilijk' over de hodograafmethode, wellicht omdat vaak complexe getallen en conforme afbeeldingen gebruikt worden om een oplossing voor het stroombeeld te verkrijgen. Punten waar de stroming groot (oneindig) of klein (nul) wordt kunnen echter eenvoudig bepaald worden door de hodograaf voor het betreffende probleem te tekenen. Er komt zelfs geen wiskunde aan te pas! Het doel van dit artikel is om de basisprincipes van de hodograafmethode kort te behandelen en vervolgens de uitstroming in een meer te bestuderen.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / B. Goes en R. Tank / 2001 - 1

Geofysisch en hydrologisch onderzoek op de stuwwallen bij het Montferland voor de kartering van hydrogeologische eenheden

Lees artikel
Artikel / Nico Verhoest en Peter Troch / 2001 - 1

Niet-stationaire grondwaterstroming in geheld terrein met sleufdrainage

Lees artikel
Essay / Harry Boukes, Willem Jan Zaadnoordijk, Kick Hemker, Rien Pastoors, Karl Kovar, Andre Blonk, Wim de Lange & Paul Torfs / 2001 - 1

De potentie van Matlab als standaard

In grote lijnen is onze hydrologisch instrumentarium wel bekend. Van oudsher hebben we analytische formules, en sinds de jaren tachtig hebben we de beschikking over numerieke rekenprogramma's. De jaren negentig hebben de optimalisatie-programmatuur daar aan toegevoegd en de kwaliteitsprogramma's toegankelijk gemaakt. De laatste tijd zien we regelmatig de naam 'Matlab' terugkeren in artikelen in Stromingen. Matlab is een pakket met wiskundige routines waarmee het relatief eenvoudig wordt om ingewikkelde wiskundige bewerkingen te programmeren. Dit kunnen analytische formules zijn, maar ook numerieke modellen kunnen geprogrammeerd worden. De resultaten kunnen netjes gevisualiseerd worden. Er zijn mensen die lyrisch over het pakket zijn, en mensen die het niet zien zitten. Als redacteur van STROMINGEN heb ik willen onderzoeken wat nu de status is uan Matlab: is het de nieuwe toekomst of een vluchtige modegril? Daartoe zijn zes hydrologen benaderd waarvan we het idee hebben dat ze hier iets zinnigs ouer te melden hebben.

 … lees verder
Lees artikel
Verslag / Tjaard van Ellen / 2001 - 1

Bijeenkomsten: 'Bijeenkomst Werkgroep Pyriet'

Lees artikel
Hatsi-KD / Huub Savenije / 2001 - 1

Hatsi-kD 46 tm 51: De getijdebeweging in estuaria

Lees artikel
Boekbespreking / Ed Veling, Harry Boukes & Michael van der Valk / 2001 - 1

Analytical Solutions of Geohydrological Problems', 'Tracers and Modelling in Hydrogeology'

Lees artikel
Boekbespreking / C. J.E.Schuurmans & A.M.G. Klein Tank / 2001 - 1

Brief: 'Errata bij 'Water in the Netherlands'

Lees artikel
Overig / Theo Olsthoorn / 2001 - 1

Software: Octave als alternatief voor Matlab

Lees artikel
Overig / / 2001 - 1

Waterdicht

Lees artikel