Stromingen 2002
Filter op nummer

Inhoudsopgave / / 2002 - 4

Inhoudsopgave 2002-4

Lees artikel
Inhoudsopgave / / 2002 - 4

Inhoudsopgave 2002-4

Lees artikel
Redactioneel / / 2002 - 4

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / M. Bakker, W.-J. Plug, G. Oude Essink / 2002 - 4

Een kantelende brakke zone

Lees artikel
Artikel / Mark Bakker / 2002 - 4

Monty Python en het Holy Grondwatermodel

De meeste computerprogramma's voor grondwatermodellering zijn geschreven in FORTRAN, C of Pascal. Menig geohydroloog heeft daar ook wel eens zelf in zitten programmeren en maar weinigen zullen daar plezier aan hebben beleefd. MATLAB leek een aardige verbetering te zijn. De MATLAB-taal is eenvoudig en flexibel, als men met matrices rekent is het verbluffend snel, het is productief om met de interactieve 'prompt' te werken en de grafische mogelijkheden zijn fantastisch (zie ook 'Snelle oudjes gaan MATLAB' door Kees Maas en Theo Olsthoorn in Stromingen 3 (1997), nr 4). Maar er kleven ook nadelen aan MATLAB. Alles is een matrix en dat is dan weer lastig, vooral als je een iets ingewikkelder computerprogramma zit te schrijven. Zo gauw je een do-loopje gebruikt, gaat de rekensnelheid met sprongen achteruit. Verder is object-georiënteerd programmeren in MATLAB erg onhandig en is MATLAB relatief duur. In dit artikel wordt een pleidooi gehouden voor een vrij nieuwe programmeertaal, namelijk Python.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Martin Knotters / 2002 - 4

Onzekerheid is welkom bij beslissingen in het grondwaterbeheer

Lees artikel
Artikel / T. van Herwijnen / 2002 - 4

Tijdreeksanalyse van grondwaterpeilen: invloed van het meetinterval

Lees artikel
Hatsi-KD / Bram Bot / 2002 - 4

Hatsi-kD 68 tm 69: De reservoircoëficiënt van De Jager en Krayenhoff van de Leur

Lees artikel
Boekbespreking / Michael wan der Valk, Paul Baggelaar, / 2002 - 4

Meerdere boekbesprekingen

'Can Science and Society Avert the World Water Crisis in the 21 st Century?', 'Strategies for regional groundwater quality monitoring', 'The Effects of Transgressions and Regressions on Coastal and Offshore Groundwater'

 … lees verder
Lees artikel
Overig / Frans van der Geer, Kees Maas, Michiel Blind, Harold van Waveren & Harry Boukes / 2002 - 4

Reactie en weerwoord: 'Over discrete en continue transfer ruis modellen', 'IK Kees Maas', 'Norm'

Lees artikel
Inhoudsopgave / / 2002 - 3

Inhoudsopgave

Lees artikel
Redactioneel / Michael van der Valk / 2002 - 3

Redactioneel

Lees artikel
Redactioneel / / 2002 - 3

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / K. Maas / 2002 - 3

Weerstanden tegen stroming in het Hollandse profiel

Hollands Profiel is vanouds de benaming voor een geohydrologisch profiel bestaande uit een wateruoerende laag die afgedekt wordt door een slecht doorlatende laag, waarbij de laatste door sloten gedraineerd wordt. Dit profiel domineert in het laagliggende westelGke deel van Nederland, maar het komt ook voor in het hogere deel, bijvoorbeeld in beekdalen. Een zorgvuldige waterbeheersing is er van groot belang voor de stedelijke en rurale gebruiksfuncties. In dit artikel gebruik ik een eenvoudig model om in het Hollandse Profiel het tijdsafhankelijke verloop van de grondwaterstand te simuleren, onder invloed van variaties in aanvulling, kwel en polderpeil. Het model bevat twee parameters, die als drainageweerstand en voedingsweerstand zijn op te vatten. Ik presenteer gesloten analytische uitdrukkingen, die deze weerstanden relateren aan de slootbreedte en de perceelsbreedte.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / P. Jansen, H. Runhaar / 2002 - 3

Droogtestress als ecologische maat voor de vochttoestand

Met grote regelmaat worden maatregelen uitgevoerd die het grondwaterregime in natuurgebieden beïnvloeden. Voor ecologische effectvoorspelling is het van belang inzicht te hebben in de relatie tussen de soortensamenstelling van de vegetatie en de vochttoestand van de bodem. Voor het voorkomen van xerofyten en mesofyten lijkt vooral het aantal dagen met een vochtspanning rond het verwelkingspunt van belang. Deze zogenaamde droogtestress kan worden berekend met een hydrologisch model voor de onverzadigde zone. Om op eenvoudige wijze inzicht te krijgen in de mate van droogtestress zijn relaties opgesteld die de droogtestress weergegeven als functie van de grondwaterstand (in termen van GVG en GLG) en het bodemtype.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Victor Bense / 2002 - 3

Hydrogeologische karakterisering van breukzones in Zuidoost-Nederland

Lees artikel
Essay / H. Boukes / 2002 - 3

Norm

Lees artikel
Reactie & weerwoord / Frans van Geer, Wubbo Boiten & Huub Savenije / 2002 - 3

Reactie en weerwoord op: 'Waarom doen alsof de neerslag eens per maand valt? Het discrete Box-Jenkins- versus het continue PIRFICT transferruis-model, in theorie' en 'Hatsi-kD: De piekafuoer van een hoogwatergolf'

Lees artikel
Verslag / Harry Boukes / 2002 - 3

Bijeenkomsten: 'Bijeenkomst Plaíform Systeemgericht Grondwaterbeheer', 'Waterlanders-festival'

Lees artikel
Hatsi-KD / Huub Savenije / 2002 - 3

Hatsi-kD 66 & 67: De breedte van een waterloop

Lees artikel
Overig / G. / 2002 - 3

Waterdicht

Lees artikel
Inhoudsopgave / / 2002 - 2

Inhoudsopgave

Lees artikel
Redactioneel / / 2002 - 2

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / D. Coenen / 2002 - 2

Kansen en beperkingen van nevengeulen voor riviervissen

Een mijlpaal in de natuurontwikkeling in Nederland is onbetwist het plan Ooievaar (De Bruin e.a., 1987). Het was niet alleen vernieuwend, het heeft ook als inspiratiebron gediend voor onder andere het plan Levende Rivieren (Overmars, 1992). Beide plannen voorzien natuurontwikkeling in de uiterwaarden, waardoor riviergebonden soorten een duurzame populatie kunnen opbouwen. Een belangrijke groep riviergebonden soorten zijn uiteraard de riviervissen. Door aanleg van onder andere nevengeulen hoopt men op de terugkeer van typische riviervissen zoals de sneep, barbeel, forel en zalm. Maar nevengeulen, zoals die op dit moment worden aangelegd, functioneren die wel? Mijn stelling is: de huidige neuengeulen vormen geen basis voor duurzame populaties riviervissen, In deze bijdrage zal ik deze stelling onderbouwen. Tevens zal ik aangeven met welke maatregelen nevengeulen in potentie wel duurzame populaties riviervissen kunnen herbergen. Daarbij zal ik ingaan op het functioneren van neuengeulen op lokaal niveau en de effecten van nevengeulen op de rivierfauna op lokaal en nationaal niveau. Allereerst leg ik het verschil uit tussen de huidige rivieren en de rivieren zoals deze ooit waren. Vervolgens geef ik de ecologische problemen aan die bij de huidige neuengeulen optreden. Tenslotte beschouw ik de mogelijkheden om duurzame populaties riviervissen in de Nederlandse rivieren te herbergen

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / A. Blonk, J. Hoogendoorn / 2002 - 2

Rondom MODFLOW

Er wordt heel wat afgeprogrammeerd rond MODFLOW. Vaak wordt het wiel meerdere malen uitgevonden, maar goed, dat hoeft niet altijd slecht te zijn. Zo kopte een artikel in de Volkskrant een keer met een uitspraak van de geestelijk vader van BSO, Eckhart Wintzen, in de trant van dat je soms het wiel beter twee keer kunt uitvinden dan proberen dit te voorkomen door zaken te coordineren. En in een beginfase van ontwikkeling kan uitwerking van hetzelfde via verschillende wegen tot inzichten voor een optimalisatie achteraf leiden. Vaak ook denk je dat hetgeen je hebt gemaakt triviaal is en daardoor minder interessant voor anderen. Bij het uitbesteden van modelleerwerk blijkt dit echter toch niet altijd het geval te zijn. Wat je zelf als vanzelfsprekend beschouwde, blijkt het dan toch niet te zijn en soms is het zelfs bijzonder. Met als gevolg dat je niet krijgt wat je verwachtte of de opdracht weer moet bijstellen. Zo langzamerhand is de modelleringscultuur rond MODFLOW dan ook aan convergentie toe. In dit licht wenst Vitens de modellijn rond MODFLOW te harmoniseren door diverse krachtige preprocessors, die met name zijn gericht op een adequate incorporatie van randvoorwaarden in een MODFLOW-model, te bundelen. Doelstelling hierbij is overigens niet een 'aapgeschikte' modellijn te maken. Eerder gaat het erom de betreffende programma's goed te documenteren en te beheren zodat ze voor een breder publiek (Vitens- en Tauwmedewerkers, opdrachtnemers van Vitens en derden) bereikbaar worden. Eventueel kan de lijn enigszins gestructureerd worden rond een procesbeheersprogramma, zoals bijvoorbeeld ARISFLOW. Vitens werkt toe naar een synthese tussen 'zelf doen' en uitbesteden. Het zelf met modellen en onderzoek in de weer zijn is belangrijk om de nodige kennis voor het beoordelen van uitbesteed werk in huis te hebben en om de werkomgeving interessant te houden. Maar ook om een goede gesprekspartner te zijn bij projecten die door derden worden uitgevoerd. Aan de andere kant is het uitbesteden zinvol om het eigen personeelsbestand zo compact mogelijk te houden en om door de omgang met deskundigen buiten de eigen organisatie nieuwe ideeën op te doen. Vitens streeft daarbij naar transparantie om daarmee te bereiken dat de uitvoering van uitbesteed werk zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van Vitens.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / P. Groenendijk, W. de Lange en K. Kovar / 2002 - 2

Modelconcepten voor de interactie tussen verzadigd grondwater en oppervlaktewater

Lees artikel
Artikel / Ad hoc Werkgroep Consensus Hydrologie / 2002 - 2

De parameterisatie van de interactie tussen grondwater en oppervlaktewater voor landelijke en regionale grondwatermodellering

Lees artikel
Essay / C. de Vries / 2002 - 2

Enkele hydrologische gedachten bij het waterbeheer in de 21e eeuw

Lees artikel
Verslag / Michael wan der Valk / 2002 - 2

Symposia: 'Water and World Society', 'Waternooddag 2002', 'Het blauwe goud verzilveren'

Lees artikel
Hatsi-KD / Huub Savenije / 2002 - 2

Hatsi-kD 64 & 65: De piekafvoer van een hoogwatergolf

Lees artikel
Boekbespreking / M. van der Valk / 2002 - 2

3D-Groundwater Modeling with PMWIN

Lees artikel
Inhoudsopgave / / 2002 - 1

Inhoudsopgave

Lees artikel
Redactioneel / / 2002 - 1

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / S.C. Dekker, A.H. Weerts / 2002 - 1

Terug naar handmatig kalibreren? Verdere integratie van meten en modelleren binnen de hydrologie

Lees artikel
Artikel / J. Runhaar, P.J.T. van Bakel, M.F.P. Bierkens, P.A. Finke / 2002 - 1

Werken met Waternood. Proeftoepassingen in het gebied De Leijen

Door de projectgroep Waternood is in het rapport 'Grondwater als leidraad voor het oppervlaktewater' aangegeven op welke wijze waterschappen en landinrichters rekening kunnen houden met wensen van landbouw en natuur voor de grondwaterhuishouding. Het rapport geeft een theoretisch kader voor de te doorlopen stappen om te komen tot een gewenst grond- en oppervlaktewaterregime, en doet suggesties welke hulpmiddelen daarbij toegepast kunnen worden. Om te toetsen of met de huidige kennis de stappen uit de Waternoodprocedure met succes kunnen worden doorlopen is door Alterra in samenwerking met DLG een proeftoepassing uitgevoerd in het gebied De LeGen. Uit deze studie blijkt dat met de huidige kennis het eerste deel van de Waternoodprocedure, de bepaling van de mate van doelrealisatie voor de functies landbouw en natuur, goed is uit te voeren. Wel worden er een aantal kennishiaten gesignaleerd, en blijken bepaalde onderdelen van de voorgestelde Waternood-procedure lastiger uitvoerbaar dan aanvankelijk gedacht. De meerwaarde van het gebruik van regimecurves is minder dan verwacht.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / R. Wennekes en M. Hehenkamp / 2002 - 1

Bodemgeschiktheidskaart voor verticale bodemwarmtewisselaars

Lees artikel
Artikel / Jos von Asmuth, Marc Bierkens en Kees Maas / 2002 - 1

Soms is weten beter dan meten (tenzij je verkeerd zit natuurlijk): Het discrete Box-Jenkins versus het continue PIRFICT transferruis-model in praktijk

Lees artikel
Verslag / Paul Baggelaar / 2002 - 1

Hoe doen we tijdreeksanalyse van grondwaterstanden in Nederland?

Lees artikel
Boekbespreking / Harry Boukes / 2002 - 1

CD-ROM Arbo en Milieu

Lees artikel