Stromingen 2003
Filter op nummer

Inhoudsopgave / / 2003 - 4

Inhoudsopgave

Lees artikel
Redactioneel / / 2003 - 4

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / Hans Gehrels, Han Runhaar en Guda van der Lee / 2003 - 4

Functieafweging op basis van doelrealisatie en waardering: toepassing

Lees artikel
Artikel / Jasper Griffioen / 2003 - 4

Kation-uitwisselingspatronen bij zoet/zout grondwaterverplaatsingen

Lees artikel
Artikel / Wim Bastiaanse en Hans Roozekrans / 2003 - 4

Vlakdekkende actuele verdamping van Nederland operationeel beschikbaar

Lees artikel
Essay / Joost Heijkers / 2003 - 4

Opinie

Lees artikel
Verslag / Mark Bakker, Theo Olsthoorn & Jos von Asmuth / 2003 - 4

Bijeenkomsten: 'Modflow & More: Understanding through Modeling', 'Symposium grondwaterdynamiek in kaart en praktijk: Op naar de integratie van statistiek en fysica!',

Lees artikel
Boekbespreking / Michael van der Valk, Harry Boukes / 2003 - 4

Meerdere boekbesprekingen

'Desertification in the Third Millennium', 'De ondergrond van Nederland', 'Rethinking Water Management', 'Water Productivity in Agriculture'

 … lees verder
Lees artikel
Overig / Harry Boukes / 2003 - 4

Waterdicht

Lees artikel
Overig / Harry Boukes / 2003 - 4

Waterdicht

Lees artikel
Inhoudsopgave / / 2003 - 3

Inhoudsopgave 2003-3

Lees artikel
Redactioneel / / 2003 - 3

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / Kees Maas / 2003 - 3

Ondiepe waterlopen in Modflow

Lees artikel
Artikel / Hans Gehrels / 2003 - 3

Functieafweging op basis van doelrealisatie en waardering: methode

Lees artikel
Artikel / Tom Rientjes en Paolo Reggiani / 2003 - 3

Representative Elementary Watershed (REW) modellering voor regen-afvoer-simulatie in natuurlijke stroomgebieden: Deel 1, modelstructuur

Lees artikel
Essay / Harry Boukes, H. Ietswaart / 2003 - 3

Water- en milieuwetgeving moet integraal

De tijd van het pionieren is voorbij als we het over milieuwetgeving hebben. Er liggen stapels rapporten, beleidsdocumenten en wetboeken, aan de hand waarvan we willen voorkomen dat onze leefomgeving voor mens, dier en vegetatie onleefbaar wordt. In de praktijk blijken die stapels niet handig, en soms ook niet afdoende. Ze (ver)hinderen waterbeheerders soms om milieu-efficiënte oplossingen door te voeren. Het is dus tijd voor bezinning of en hoe het beter kan.

 … lees verder
Lees artikel
Verslag / Victor Witter / 2003 - 3

Bijeenkomsten: 'Water Resources Systems - Water availability and global change', IAHS, Sapporo, 3-11 jul 2003

Lees artikel
Hatsi-KD / Theo Olsthoorn / 2003 - 3

Hatsi-kD: Niet-stationaire putonttrekking in n-lagen in Matlab

Lees artikel
Boekbespreking / Bart Goes / 2003 - 3

'Blauw goud'

Lees artikel
Overig / Jana Beranova / 2003 - 3

Waterdicht

Lees artikel
Inhoudsopgave / / 2003 - 2

Inhoudsopgave 2003-2

Lees artikel
Redactioneel / Harry Boukes / 2003 - 2

Nieuw

Lees artikel
Artikel / N. Buik, A. Willemsen, C.M.J. Verbeek / 2003 - 2

Effecten van thermische opslagsystemen Berekeningen en metingen

Lees artikel
Artikel / Theo van Herwijnen / 2003 - 2

Toepassing van tijdreeksanalyse van grondwaterpeilen

Bij de discussie rond de grondwateroverlast in Heemstede staat de vraag centraal in welke mate het grondwaterpeil in de stedelijke bebouwing van Heemstede wordt beïnvloed door de structurele verhoging van de grondwaterpeilen in het duingebied ten westen van Heemstede. Een analyse van twee onafhankelijke eendaagse tijdreeksen van het grondwaterpeil demonstreert de aanwezigheid van identieke trage fluctuaties in de drainagebasis in de strandwal van Heemstede met een verschil tussen piek en dal van 35 tot 40 cm. Vergelijking van deze fluctuaties met de gemeten seizoensvariatie van de stijghoogte in het wadzandpakket op -21 m respectievelijk -31 m NAP toont aan dat de doorwerking vanuit het diepe pakket naar het freatisch peil nagenoeg volledig is. Verandering van de stgghoogte in het wadzandpakket heeft derhalve een directe invloed op het grondwaterpeil waardoor veranderingen van stijghoogte in het wadzand als gevolg van veranderingen van de stijghoogte in de nabijgelegen duinen in belangrijke mate bijdragen tot het grondwateroverlastprobleem in Heemstede.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Marte Peeters / 2003 - 2

Hydrologische effectenberekening bij thermische energieopslagsystemen: kwantificeren van de fout bij verwaarlozing temperatuurveranderingen

Lees artikel
Reactie & weerwoord / Jos von Asmuth, Wilbert Berendrecht, Kees Maas & Frans van Geer / 2003 - 2

Brieven: Kwaliteitsborging voor opdrachtgevers

Lees artikel
Verslag / Harry Boukes; Emiel van Loon / 2003 - 2

Meerdere bijeenkomsten

Bijeenkomsten: 'Regionale modellering, the state-of-the-art', NHV lezingendag 24 april 2004 bij TNO-NITG te Utrecht; Hydrologie-symposium georganiseerd door de KNAW, op 21 mei 2003 in het Trippenhuis te Amsterdam

 … lees verder
Lees artikel
Hatsi-KD / Tony Appelo / 2003 - 2

Hatsie - PHREEQC, ofwel gemakkelijk hydrogeochemisch rekenen

Lees artikel
Hatsi-KD / Marieke de Groen, Huub Savenije / 2003 - 2

Hatsi-kD 70 tm 74: Regen en interceptie

Lees artikel
Boekbespreking / Michael R. van der Valk, Koos Groen, / 2003 - 2

Meerdere boekbesprekingen

'Fundamentals of Hydrology','Environmental isotopes in the hydrological cycle', 'Introduction to Hydrogeology', 'The Ecohydrology of South American Rivers and Wetlands'

 … lees verder
Lees artikel
Overig / Ida Gerhardt / 2003 - 2

Waterdicht

Lees artikel
Inhoudsopgave / / 2003 - 1

Inhoudsopgave 2003-1

Lees artikel
Redactioneel / Michael van der Valk / 2003 - 1

Redactioneel: Leven met water

Lees artikel
Artikel / Monique van der Aa & Hans Peter Broers / 2003 - 1

Temporele variatie bij grondwaterkwaliteitsmonitoring Het belang van meetmoment en monstervolume

Metingen van de ondiepe grondwaterkwaliteit op proefboerderij De Marke tonen een grillig temporeel verloop. Een cyclisch seizoenaal verloop zoals dit wordt beschreven door verscheidene auteurs, waarbij de hoogste (nitraat-) concentraties worden gevonden in periodes met grote regenval, stikstofophoping in de bouwvoor en het braakliggen van akkers (herfst, winter en vroege voorjaar), wordt soms in enige mate, maar vaak ook niet teruggevonden. Het blijkt grotendeels toeval te zijn ofpiekconcentraties worden vastgesteld met een vaste meetperiode in het najaar, zoals wordt toegepast bij de meeste provinciale bodemkwaliteitsmeetnetten. Mogelijk speelt een rol dat op deze proefboerderij bemesting en nitraatuitspoeling sinds 1990 sterk verminderd zijn ten opzichte van reguliere landbouwbedrijven. Op De Marke worden de grootste seizoensvariaties in grondwaterkwaliteit teruggevonden tot een diepte van 5-6 m beneden maaiveld. Beneden deze diepte spelen geochemische processen een belangrijke bufferende rol. Bij het in beeld brengen van temporele variatie in grondwaterkwaliteit is de filterlengte bepalend voor de mate waarin seizoensinvloeden worden uitgedempt. Op basis van gegevens van peilbuizen en minifilters van het bovenste grondwater, blijkt de seizoensvariatie tussen maximale en minimale nitraatconcentatie een factor 2-4 te bedragen. Echter, hoe kleiner de filterlengte, hoe groter de temporele variatie en hoe vaker je dus moet meten om een structurele langjarige trend te monitoren. De filterlengte moet dus zorgvuldig worden afgestemd op het meetdoel.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Wilbert Berendrecht, Hans Gehrels, Frans van Geer & Arnold Heemink / 2003 - 1

Tijdreeksanalyse kan veel beter door kleiner modelinterval

Bij het analyseren van grondwaterstandsreeksen met behulp van transferfunctie-ruismodellen lijkt het meetinterval soms een beperkende factor te zijn voor een goede beschrijving van het systeem. Door echter gebruik te maken van een toestandsbeschrijving van het systeem hoeft het meetinterval niet meer maatgevend te zijn. Een toestandsbeschrijving gecombineerd met een Kulmanfilter maakt het namelijk mogelijk om het modelinterval los te koppelen van het rneetinterval. Dit betekent dus ook dat het modelinterval kleiner kan worden gekozen dan het rneetinterval. In dit artikel wordt aangetoond dat dit resulteert in een aanzienlijke verbetering van het model. De mate van verbetering hangt af van het rneetinterval en de responskarakteristieken van het te modelleren systeem. Verder laten we zien dat door toevoeging van hoogfrequente waarnemingen het model nog verder verbeterd kan worden.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / E. Querner / 2003 - 1

Is grondwaterberging beter te benutten om afvoeren te verminderen?

Lees artikel
Verslag / Harry Boukes / 2003 - 1

Bijeenkomsten: 'Open dag nieuw kantoor TNO-NITG te Utrecht'

Lees artikel